Maartje Dijkstra

Terms of conditions

Algemene voorwaarden/Terms of conditions( Dutch)

1 Algemeen 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Maartje Dijkstra en een Klant waarop Maartje Dijkstra deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maartje Dijkstra voor de uitvoering waarvan door Maartje Dijkstra derden dienen te worden betrokken.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met de Voorwaarden.

2 Overeenkomst 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Maartje Dijkstra van een bestelling. Maartje Dijkstra is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Maartje Dijkstra dit gemotiveerd, met de reden waarom, aan de Klant mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3 Producten 
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Maartje Dijkstra in het aanbod worden genoemd.

4 Prijzen 
4.1 Alle aanbiedingen van Maartje Dijkstra zijn vrijblijvend en Maartje Dijkstra behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen na de overeenkomst te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de Klant het recht de overeenkomst op te zeggen.
4.2 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.3 Maartje Dijkstra kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Alle prijzen van de artikelen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5 Betaling en levering 
5.1 Maartje Dijkstra levert pas uit na ontvangst van de verschuldigde betaling. Betaling dient te geschieden middels PayPal.
5.2 Maartje Dijkstra doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk na betaling uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan zo spoedig mogelijk bericht ontvangen.
5.3 Indien Maartje Dijkstra een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Maartje Dijkstra schriftelijk in gebreke te stellen. Maartje Dijkstra dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.4 Indien de Klant een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, wordt door Maartje Dijkstra aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen door Maartje Dijkstra aan de Klant per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
5.5 Indien n Maartje Dijkstra niet binnen 30 dagen kan leveren heeft de klant recht om de bestelling direct te annuleren.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6 Verzending 
6.1 Maartje Dijkstra draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Maartje Dijkstra gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

7 Retourzendingen en terugbetalingen 
7.1 Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. Eventuele gebreken dienen binnen deze termijn aan Maartje Dijkstra te worden gemeld per e-mail onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Maartje Dijkstra zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet geaccepteerd is op gegronde redenen en aan Maartje Dijkstra retour is gezonden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de geretourneerde artikelen in ongeschonden staat dienen te verkeren. Het retourformulier is te downloaden via de contact pagina, deze dient te worden gedownload en ingevuld te worden meegestuurd met de retourzending.
7.2 Bij retourzending ,waarbij de reden geen 'schade'is, zijn de verzendkosten op eigen risico en keuze voor de klant. Maartje Dijkstra behoudt zich het recht voor om in geval van door de Klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

9 Garantie
9.1 Maartje Dijkstra garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
9.2 Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Maartje Dijkstra op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden gerepareerd of vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Maartje Dijkstra eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
9.3 De producten van Maartje Dijkstra zijn met de hand vervaardigd en het is dus niet mogelijk het product met dezelfde te vervangen, maar ruilen voor een andere is mogelijk.
9.4 Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Maartje Dijkstra te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
9.5 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Maartje Dijkstra of het artikel vervangen wordt.
9.6 Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Maartje Dijkstra is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
9.7 Maartje Dijkstra is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Maartje Dijkstra geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Maartje Dijkstra(In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Maartje Dijkstra

10 Eigendomsvoorbehoud 
10.1 Alle door Maartje Dijkstra in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Maartje Dijkstra totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Maartje Dijkstra gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
10.2 Door Maartje Dijkstra geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11 Aansprakelijkheid 
11.1 Alle producten die in het assortiment van Maartje Dijkstra zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. Maartje Dijkstra kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Maartje Dijkstra verkochte producten.
11.2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Maartje Dijkstra kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Maartje Dijkstra is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
11.3 Maartje Dijkstra is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Maartje Dijkstra zo spoedig mogelijk worden aangepast. 
11.4 Maartje Dijkstra kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

12 Elektronische communicatie en bewijs 
12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Maartje Dijkstra (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Maartje Dijkstra niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Maartje Dijkstra
12.2 De administratie van Maartje Dijkstra geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

13 Overmacht 
13.1 Maartje Dijkstra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Maartje Dijkstra geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maartje Dijkstra niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Maartje Dijkstra heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Maartje Dijkstra zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Maartje Dijkstra kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Indien Maartje Dijkstra ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maartje Dijkstra gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

14 Privacy 
14.1 Maartje Dijkstra verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
14.2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

15 Toepasselijk recht 
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maartje Dijkstra partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16 Overige bepalingen 
16.1 Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Maartje Dijkstra geen aansprakelijkheid aanvaarden.
16.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
16.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Maartje Dijkstra
16.4 Voor eventuele klachten over een product en/of dienst kan de Klant contact met ons opnemen, bij voorkeur per e-mail via webadres. Uiterlijk binnen 3 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Your bag is empty
Start shopping